عکس روز: هاوربورد پرنده

جشن روز باستیل هر سال در ۱۴ ژوئیه در سالگرد فتح کاخ باستیل زندانی در پاریسپس از انقلاب فرانسه داخل سال ۱۷۸۹ برگزار می شود.

Kamil Zihnioglu/AP